INTERNATIONAL SOCIETY FOR
CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY of Vision


POSTPONED – National Electrophysiology Congress (CSCEV)

  • 2020-06-05
  • 2020-06-07
  • Wenzhou, China
Organizers: Xiang Tian ZHOU, Jia QU, Zheng Qin YIN, Shi Ying LI.

Copyright © 2024 ISCEV.ORG

Imprint | Legal notice

Contacts

Secretary General: karen.holopigian@novartis.com
Webmeister: michaelbach.de

Powered by Wild Apricot Membership Software